Õppimine tuleviku koolis

Õppimine tuleviku koolis

foto on illustreeriv

Tuleviku kool on kogukonnakeskus, kus kohtuvad inimesed, kes tahavad kiirendada enda arengut, luua selgust enda unistustes ja annetes ning omandada oskusi ja tegutsemistahet unistuste elluviimiseks.

See on loojate inkubaator – koosloomise paik.

Elu õpetab

Selles koolis pole tavapäraseid klasse, tunde ega õpetajaid. Siin õpivad koos erineva vanuse ja erineva kogemusega inimesed, kes tahavad saavutada selgust ja valmidust enda oskuste ja annete rakendamiseks parema elukeskkonna loomisel. Siia tulevad õppijad pärast seda, kui on omandatud kõige olulisemad eluks vajalikud baasteadmised ning tunnetavad, et tahaksid ise midagi luua ja avastada (näiteks alates 12-14 aastased).

Kogu õppimine käib praktilise kogemuse kaudu – õppimise käigus viiakse meeskonnaga enda idee ellu – olgu selleks lihtsama sündmuse korraldamine või lausa mõne uue tehnoloogia leiutamine.

Lõpetad kooli, kui tunned, et tuled eluga hästi toime.

Tuled tagasi kooli, kui tunned, et ei suuda enda teadmiste-oskustega elule järele jõuda.

See kool lähtub 3 printsiibist:

 • Põhiprotsess on areng – oleme tulnud kokku, et ühiselt kasvada.
 • Kogemus õpetab – areneme loomise kaudu, parim õpetaja on elu ise.
 • Sinus on erakordsed anded – rakenda neid kogukonna hüvanguks.

Valikuvabadus annab vastutuse

Iga õppija vastutab enda õppeprotsessi ja tulemuste eest – selleks on tal vabad käed valida, mida, millal ja kuidas ta õpib. Õppeprotsessi keskmes on konkreetne idee, mida õppija koos enda meeskonnaga tahab kokku lepitud perioodi jooksul ellu viia. Tuleviku kooli roll on luua head tingimused ideede tekkeks ja elluviimiseks. Idee ise ongi arengu mootor ja uudishimu alus – tahe õppida, et suuta ideed realiseerida.

Vastutada saab see, kes saab valida.

Tellimuse peale õpetused parimatelt

Valdav osa teadmiste ja oskuste omandamisest ning hoiakute kujundamisest käib videoõpetuste toel. Maailma parimate praktikute ja treenerite efektiivsed õpetused ning hästi lavastatud filmid võimaldavad õppida täpselt seda, mida ta tahab, täpselt siis, kui ta seda vajab. Kuna ta ise juhib enda õppeprotsessi, saab ta liikuda omas tempos ning uurida endale huvipakkuvaid detaile.

Arengu nautimisele orienteeritud kultuur ärgitab tuleviku kooli õppijaid ise uurima, avastama, jagama ja arutlema teiste õppijatega.

Õppijad saavad tellida reaalkoolitusi, mille läbiviijateks on parimad inspireerivad õpetajad. Nendel 0,5-2 päevastel koolitustel keskendutakse kõige olulisematele aspektidele ning tehakse praktiliste harjutuste käigus reaalselt need asjad ära, mille jaoks teadmisi vajatakse. Toimub aktiivne diskussioon, kus arutletakse tekkinud küsimuste üle. Lisaks luuakse õppematerjale, et ka teised saaksid omandatud teadmisi kasutada.

Väga spetsiifiliste küsimuste puhul saavad õppijad kontakteeruda õpetajatega, et saada eraviisilist konsultatsiooni.

Inspiratsioonitunnid ja mentorid

Mõned korrad nädalas toimuvad inspiratsioonitunnid, kus parimad kõnelejad ja tegijad innustavad osalejaid julgelt unistama ja tegutsema. Iga õpilane on valinud endale mentori või juhendaja, kellega kohtub vastavalt vajadusele, et arutada murede, küsimuste ja võimaluste üle. Enamasti on selleks mentoriks mõni kaasõpilane, kel on parem kogemuspagas vastavas valdkonnas.

Ka koolis toimuvate vestlusringide, seminaride ja töötubade eestvedajad on õpilaste endi hulgast. Vastavalt vajadusele kutsutakse külla ka praktikuid väljastpoolt kooli, et ühiselt leida loovaid lahendusi probleemidele, millele omal jõul pole vastust leitud.

Enda loodud õppematerjalid

Selles koolis loovad õppijad ise õppematerjali. Kodutööde, tunnikontrollide ja eksamite asemel luuakse meeskondadega õppematerjale, mille kvaliteedile annavad tagasisidet kogenumad kaasõpilased, mentorid. Õppevideote, raportite, mõttekaartide ja tehniliste jooniste loomise kaudu luuakse ja täiendatakse kasulikku teadmust, mis aitab õpitut mõista ning lihtsustada järgnevate õppijate jaoks.

Võtmeoskused õppimiseks

Õppijate põhiline fookus on enda idee elluviimiseks vajalike teadmiste ja oskuste omandamisel. Teatud võtmeoskused on aga vajalikud kõigile:

 • Energia juhtimine – elutervete harjumuste loomine mõtlemises, toitumises, füüsilises aktiivsuses, töötamises ja inimsuhetes.
 • Infotöötlus – suutlikkus leida õpetusi, ideid ja lahendusvõimalusi.
 • Analüüs ja süntees – oskus sõnastada probleeme, märgata olulisi tegureid ning luua nendest uusi ideid ja lahendusi.
 • Loovprotsessi juhtimine – koostöö ja loova mõttetöö lihtsustamine gruppides. Võime leida lahendus ükskõik millisele probleemile.
 • Elementaarne finantsintelligentsus – suutlikkus enda rahaasju mõistlikult majandada.
 • Coaching – baasoskused iseenda ja enda kaaslaste nõustamiseks küsimuste abil (karjääri kujundamine, probleemide ja murede lahendamine ilma karjäärinõustaja või psühholoogi abita)
 • Inglise keel – lisaks emakeelele suutlikkus orienteeruda rahvusvahelistes materjalides, mõista sisu ja suhelda viljakalt teiste riikide tegijatega.
 • Kasulike õppematerjalide loomine – teadmuse pakendamine nõnda, et lihtsustada õppimist teiste jaoks.

Palju omaalgatusi ja sündmusi, kus saab uusi kogemusi

Tuleviku kooli sündmuste kalendrist leiab hulganisti õppijate endi poolt korraldatud avatud kohtumisi ja töötubasid, kus koos praktiseeritakse ja õpitakse. Enamasti sarnanevad kohtumised huviringis käimisega, kus praktiseeritakse näiteks fotograafiat, tantsimist, loovkirjutamist, filmimist, kokkamist, joonistamist, laulmist, kõnelemist…

Tihti on nende töötubade eesmärgiks aidata meeskondasid enda idee elluviimisel edasi ning noored programmeerijad, disainerid ja insenerid teevad pikemaid sprinte konkreetsete projektide elluviimiseks.

Tuleviku kooli ruumid sarnanevad stuudiotele ja laboritele. Palju on ka avarat ja valgusküllast ruumi, kus saab mõnusalt raamatut lugeda, kirjutada, õppevideoid vaadata ja kaasõppijatega suhelda.

Kui formaalseid õpetajaid pole, siis kes üldse tuleviku koolis töötavad?

Kuna kogu õppimine on personaliseeritud ja õppijate enda poolt juhitud ning õpetajate teenused vastavalt vajadustele sisse ostetud, siis kooli personali roll on eelkõige sobivate eeltingimuste loomine:

 • Inspiratsiooni katalüsaator – kujundab tuleviku koolis keskkonda, kus õppijad tunnevad naudingut õppimisest, on väga uudishimulikud ning tahavad ise õppeprotsessi loomisesse panustada (seminare ja töötubasid korraldada).
 • Meetodi meister – valdab kõige efektiivsemaid õppemeetodeid ning juhendab õppijaid, et nende poolt läbiviidavad töötoad ja seminarid oleksid kasulikud. Annab läbiviijatele tagasisidet soorituse parendamiseks.
 • Koostöö suhtevõrgustaja – aitab inimesi ja organisatsioone omavahel kokku viia, et sünergiat tekitada. Tunneb hästi kõiki õppijaid ja oskab neile soovitada ka väljaspool toimuvaid sündmusi ja kohtumisi, mis aitaksid õppijal enda idee elluviimisega edasi liikuda. Ühtlasi haldab “lahendusturgu” – keskkonda, kus õpilastel on võimalik teenida lisaraha, pakkudes kogukonna jaoks vajalikke teenuseid ja tooteid.
 • Futurist-finantseerija – mõistab trende ja inimeste vajadusi tulevikus. Täiendavate vahendite saamiseks esitavad õppijad enda ideid futuristide meeskonnale, kes hoolitsevad, et perspektiivikad ja ühiskonda edendavad ettevõtmised saaksid rahastuse arendustegevuseks.
 • Harmoonia orkestreerija – hoolitseb, et kooli keskkond oleks inspireeriv ja hea energiaga. Disainib ruume ja paikasid nõnda, et õppijad saaksid seda enda loomingu ja tegevusega rikastada.
 • Tehnoloogiavõlur – arendab kooli tehnilist taristut, et lihtsustada õppimist ja suhtlemist.

Tuleviku kooli meeskond võimestab õppijaid – võimalikult suur osa kooli tegemistest on tehtud õppijate enda poolt, et saada mitmekülgseid kogemusi.

 Mis on saanud põhilistest ainetest?

Ained on sulandunud ellu:

 • Keelt õpitakse suhtlemise ja kirjutamispraktika teel: igapäevaselt peavad õpilased päevikut enda avastuste ja ideede kohta. Intelligentne tekstikorrektori tarkvara annab vahetut tagasisidet õigekeele ja sõnavara kasutamisele ning lauseehitusele.
 • Ajalugu õpitakse filmide abil – õpilane saab vaadata dokumentaalfilme enda huvivaldkonna eminentsetest inimestest ning selle kaudu õppida tundma ka teisi ajaloolisi hetki, mis peategelast mõjutasid.
 • Keemia, füüsika ja matemaatika puhul keskendutakse ainult kõige elulisematele ja rakendatavatele teemadele lihtsasti selgitatud videoõpetuste abil. Vaid need, kes tunnevad kirge ja vajadust, hakkavad omandama neid erialateadmisi ja oskusi süvitsi.

Kõik elutähtsad baasteadmised on omandatud algklassides.

Kedagi ei sunnita õppima, kogu õppimine algab õppija enda uudishimust ja soovist enda ideid ellu viia. Otsinguks kasutatakse kohandatud Google otsingumootorit – nimelt on otsingutulemustest välistatud kõiksugu madala kvaliteediga lehed ja labased kanalid ning esiletoodud parima sisuga lehed. Filtreerimise valik on õppijate endi poolt kujundatud.

Aga kui õppijal pole ideed, mida ellu viia, siis kuidas ta selle leiab?

Endale huvipakkuva idee leidmiseks saab õppija:

 • Astuda nädalaks mõne olemasoleva õppijate meeskonna liikmeks, et proovida, kas idee teda kõnetab ja kas on hea klapp teiste tegijatega.
 • Käia partnerorganisatsioonide kaudu vabatahtlikuna mõnes teises keskkonnas (või riigis), et õppida ennast tundma. Astudes mõneks ajaks eemale enda olemasolevast sõpruskonnast, saab kergemini avalduda tema tõeline olemus.
 • Osaleda töövarjuprogrammis, kus saab valida 2-3 inimest, kelle juures töövarjuna mõned päevad veeta. Nende tööga seonduvad probleemid võivad olla idee tekke aluseks.

Idee leidmiseks saab inspiratsiooni mõne valdkonna ära proovimisest.

Kuidas seda kõike rahastatakse?

Tuleviku kooli rahastab kohalik kogukond ja kooli vilistlased, kes on kooli abil enda idee suutnud ellu viia ning tänu sellele endale sissetuleku allikad leidnud. Lisaks toovad sisse õppijate poolt kogukonnale pakutavad tooted ja teenused. Õppijatel endil on sümboolne kuumaks, milles sisaldub ülikiire interneti, ruumide ja kursuste andmebaasi kasutamine ning “söö palju soovid” ligipääs tervislikule kohvikule. Lisatasu eest on võimalik rentida privaatseid kontoripindasid enda meeskonnaga töötamiseks ja ühiselamu tuba kaugemalt tulijatele.

Kas Sulle meeldiks õppida selles tuleviku koolis?

Mina lendaks peale ja naudiks head loomingulist keskkonda, kas Sina ka?

Millised küsimused ja ideed tekkisid seda lugedes? Mis Sulle kõige rohkem meeldis? Mis muudaks selle kooli paremaks?

11 replies
 1. Ene Raid
  Ene Raid says:

  Väiksed kogukonnad on juba tekkinud (siiani küll vaimsete praktikate baasist lähtuvalt), kuid need kogukonnad kindlasti ka teistes valdkondades laienevad. Muidu on see täiesti reaalne ja tehtav….

  Vasta
 2. Aado Luik
  Aado Luik says:

  Kui võtan tööle uue inimese, kuidas saan teada, milline teadmiste, oskuste ja vilumuste taseme vastavus tal minu poolt pakutavale tööle on?
  Mõte liigub kvalifikatsiooniteatmiku harjumuslikus suunas.

  Vasta
  • Harald Lepisk
   Harald Lepisk says:

   Kuna õppimine käib konkreetse idee elluviimise võtmes, siis tehtud töö on konkreetne asi, mida ette näidata. Nendel aladel, kus on nõutav spetsiaalne kutsetunnistus (näiteks keevitamine), jääb siiski vajadus läbida spetsiaalne väljaõpe nagu praegugi.

   Vasta
  • Ene Raid
   Ene Raid says:

   Mis tähendab, et nendes kogukondades inimesed õpivad just reaalselt midagi, milles nad saavad lihvida end meistriks liikudes algsest lihtsamast ülesandest keeruka ülesandeni. Esiteks saab algselt mitmeid asju proovida, et leida see milles meistriks areneda….

   Vasta
 3. Heido Sinivee
  Heido Sinivee says:

  Hea ja õige lähenemine, Harald!
  Vabaduse, vajaduse ja huvipõhine kool võiks tulevikukool olla kindlasti. Sunni(töö) kool võiks jääda koos orjandusliku ja feodaalajaga minevikku.

  Kogu su selline käsitlus lähtub tugevalt humanistlikust arusaamast, et inimene on juba sünnilt hea (ettevõtlik, uudishimulik, altruistlik jne).

  Kahjuks tuleb vist siiski tunnistada, et inimene võib oma loomult (geenide ja keskkonna koosmõju tulemusel) olla ka paras ludri või kaabakas. Sinu ilusasse loomingulisse õhinapõhisesse kooli võivad sisse sadada ka õltsi libistavad ja lõbusast laamendamisest huvituvad vabad noored. Mis sa nendega teeks?

  Vasta
  • Harald Lepisk
   Harald Lepisk says:

   Tere Heido!

   Aitäh, väga hea tähelepanek. Usun, et õlts ja laamendamine on aseained, mille järele haaratakse siis, kui pole paremat väljundit energia rakendamiseks. Kui õltsi libistaja tuua üksinda täiesti uude keskkonda, siis võib selle maski tagant astuda välja väga äge tegija. Keeruliseks läheb aga siis, kui õltsi libistajad tulevad enda “meeskonnaga” 🙂

   Mida selle üksiku tulijaga teha? Kohe kaasata tegutsemisse – proovida erinevaid ringe ja suhelda teiste inimestega, kes kiirgavad head laengut.

   Inimesed otsustavad ja tegutsevad enda hetke teadlikkuse parimal tasemel – tarvis on lihtsalt näidata neid paremaid võimalusi, mida saab kasutada. Aidata ta paremale teadlikkuse tasemele.

   Vasta
 4. Sander
  Sander says:

  Vaimsus, tervislikud elustiilid jms. ei ole nüüd küll asi mida peaks inimestele peale suruma. Kui inimene ise tunneb selle vastu huvi, siis peaks olema võimalus seda õppida küll, aga sellist asja õppeprogrammi kirjutada pole nüüd küll mõtet.

  Vasta
  • Harald Lepisk
   Harald Lepisk says:

   Tere Sander!

   Nõustun, et peale suruma ei peaks midagi. Elementaarsed arusaamad headest liikumis- ja toitumispraktikatest levivad inimeste vahel üsna ladusalt.

   Vasta
 5. Ene Raid
  Ene Raid says:

  Väiksed kogukonnad on juba tekkinud (siiani küll vaimsete praktikate baasist lähtuvalt), kuid need kogukonnad kindlasti ka teistes valdkondades laienevad. Muidu on see täiesti reaalne ja tehtav….

  Vasta

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga